Základné pojmy


          epiteton constans – stále sa opakujúci, konštantný prívlastok – božský Achilles


          digresia – odbočenie (od deja) v podobe podrobných opisov, bližšej charakteristiky postáv a prostredia


          epická šírka – rozsiahle veršované epické dielo – popri hlavnej dejovej línií i vedľajšie línie


          invokácia – vzývanie múz


          propozícia – naznačenie deja, príbehu


          dedikácia – venovanie


          in medias res – v strede veci, priame vstúpenie do deja bez nejakého úvodu


          chronologický – postupne, v časovej súslednosť ako a čo nasledovalo


          retrospektívny – spätné prerozprávanie


          polyteizmus – mnohobožstvo


          alegória – skrytý utajený zmysel


          fatalizmus – osudovosť


          anakreónska poézia – poézia plná optimizmu, oslavy života, vína a lásky


          časomerná prozódia – melodický hexameter – 6 stopový daktylský alebo daktylo – spondejský verš (príklad: Homér, Hollý, Kollár)


          kalokagatia – súlad ducha a tela, harmónia (Dôkaz => fyzic: olym.hry; duchov: umenie, divadlo, filozofia, matematika, história)


          idyla – (rímska lit.) – lit. žáner – autor si všíma pozitívne stránky života a prikrášľuje ich – idealizácia